Pokud potřebujete použít komplikovanější filtr, který by mohl obsahovat více parametrů vyhledávání a podmínek, použijte pokročilý filtr. Můžete jej použít například v sekci [Aktivity] pro zobrazení všech schůzek týkajících se nových zákazníků. 


Pro použití pokročilého filtru zvolte možnost [Přepnout do pokročilého režimu] v menu [Filtr] (viz. obrázek).Poznámka: Pokud budete potřebovat nastavený pokročilý filtr později, uložte si ho do složky.

Aplikování pokročilého filtru dle sloupců objektu

Filtr můžete aplikovat podle jednoho ze sloupců zvolené sekce (například můžete filtrovat aktivity podle sloupce [Konec] v sekci „Aktivita“ nebo kontakty podle sloupce [Funkce] v sekci „Kontakt“).


Například pro zobrazení nedokončených aktivit v sekci [Aktivity], které byly změněny během posledních dvou týdnů:

 • Otevřete sekci [Aktivity]. Z menu [Filtr] zvolte možnost [Přepnout do pokročilého režimu] (viz. obrázek).
 • V oblasti nastavení filtru klikněte na odkaz <Nová podmínka>.
 • V okně, které se otevře, zvolte potřebný sloupec ze seznamu [Sloupec], například [Stav], a klikněte na tlačítko [Vybrat] (viz. obrázek).

 • V oblasti nastavení filtru zvolte potřebné parametry:
 • Zvolte typ podmínky kliknutím na odpovídající symbol, například „=“.
 • Klikněte na odkaz <?>. V okně, které se otevře, zvolte hodnoty pro zvolený sloupec, například „Nezahájená“ a „Aktivní“. Klikněte na tlačítko [Vybrat] (viz. obrázek).

 • Podobně přidejte zbývající podmínky. Například zvolte data pro záznamy, které byly upraveny.
 • Kliknutím zvolte logický operátor pro přidané podmínky, například „A“ (viz. obrázek).

Poznámka: Logický operátor „A“ se používá, pokud záznam musí splnit všechny podmínky ve skupině. Použijte logický operátor „NEBO“, pokud musí záznam splnit alespoň jednu podmínku ve skupině.


Poznámka: Ve výchozím nastavení obsahuje oblast filtru pouze jednu prázdnou kořenovou skupinu s logickým operátorem „A“.

 • Klikněte na tlačítko [Použít].

Výsledkem je zobrazení v sekci [Aktivity] pouze takových nedokončených aktivit, které byly změněny ve zvoleném časovém úseku.

Aplikování pokročilého filtru dle sloupců spojeného objektu

Záznamy můžete filtrovat podle sloupců daného záznamu a podle sloupců objektů s ním spojených. Například aktivity v sekci [Aktivity] můžou být filtrovány podle kategorie spojené firmy (sloupec [Kategorie] sekce [Firmy]):

 • Otevřete sekci [Aktivity]. Z menu [Filtr] zvolte možnost [Přepnout do pokročilého režimu] (viz. obrázek).
 • Klikněte na odkaz <Nová podmínka>.
 • Na stránce pro zvolení sloupce, která se otevře:
 • Klikněte na tlačítko vedle názvu objektu.

 • V nově přidaném poli zvolte spojený objekt, například „Firma“.
 • V poli [Sloupec] zvolte sloupec spojeného objektu, například „Kategorie“.
 • Klikněte na tlačítko [Vybrat] (viz. obrázek).
 • V oblasti nastavení filtru zvolte potřebné parametry
 • Klikněte na symbol podmínky filtru pro změnu jejího typu. Jako výchozí je zvolena podmínka „=“.
 • Klikněte na odkaz <?>. V okně, které se otevře, zvolte potřebnou hodnotu pro zvolený sloupec, například „Kategorie = VIP“. Klikněte na tlačítko [Vybrat].
 • Klikněte na tlačítko [Použít] (viz. obrázek).

Výsledkem je zobrazení na evidenci sekce pouze takových aktivit, které jsou spojeny s firmami „VIP“ kategorie.


Poznámka: Potřebujete-li tyto údaje často, uložte si nastavený pokročilý filtr do složky kliknutím na tlačítko [Uložit jako].

Aplikování pokročilého filtru se skupinou podmínek filtru

Můžete vytvořit pokročilé filtry s několika logickými operátory. Například můžete zobrazit všechny zákaznické firmy, které buď sídlí v Praze, nebo nemají zadáno žádné město.

 • Otevřete sekci [Firmy]. Z menu [Filtr] zvolte možnost [Přepnout do pokročilého režimu] (viz. obrázek). 
 • Pro použití podmínky „Typ = Zákazník“:
  • Klikněte na odkaz <Nová podmínka>.
  • V okně, které se otevře, zvolte sloupec firmy, například „Typ“. Klikněte na tlačítko [Vybrat].
  • V oblasti nastavení filtru klikněte na odkaz <?>. V okně, které se otevře, zvolte potřebnou hodnotu pro zvolený sloupec, například „Zákazník“. Klikněte na tlačítko [Vybrat].
 • Přidejte podmínku „Město = Olomouc“ stejným způsobem.
 • Pro použití podmínky „Město není vyplněno“:
  • Klikněte na odkaz <Nová podmínka>.
  • V okně, které se otevře, zvolte sloupec „Město“. Klikněte na tlačítko [Vybrat].
 • V oblasti nastavení filtru klikněte na typ podmínky a z menu zvolte podmínku „není vyplněno“.
 • Seskupte potřebné podmínky a nastavte jim různé logické operátory:
 • Podržte klávesu Ctrl a vyberte podmínky, které chcete seskupit.
 • Z menu [Akce], zvolte možnost [Seskupit] nebo [Složka] (viz. obrázek).


 

Výsledkem bude kombinace zvolených podmínek do samostatné skupiny.

 • Nastavte „A“ jako logický operátor pro kořenovou skupinu a „NEBO“ jako logický operátor pro nově vytvořenou skupinu kliknutím na název logického operátora (viz. obrázek).

 • Klikněte na tlačítko [Použít].

Výsledkem bude zobrazení na evidenci pouze takových firem typu „Zákazník“, pro které je v poli [Město] zadána hodnota „Olomouc“ nebo není zadána žádná hodnota.

Aplikování agregačního filtru

Agregační filtr umožňuje filtrovat záznamy objektu podle spojených záznamů v objektech se zpětnou vazbou. Následující podmínky filtru můžou být použity v agregačním filtru:

 • Množství – pro filtrované záznamy existuje určité množství spojených záznamů v objektu se zpětnou vazbou. Například můžete zvolit zaměstnance, kteří jsou zadáni v poli [Vlastník] u pěti nebo více firem.

Poznámka: Informace o zaměstnancích vaší společnosti jsou obsaženy v sekci [Kontakty].

 • Maximum / minimum – pro filtrované záznamy existují spojené záznamy v objekte se zpětnou vazbou s určitou maximální (minimální) hodnotou v číselném sloupci nebo sloupci s datem. Můžete například zvolit zaměstnance, jejichž poslední úkol byl splněn minulý týden.
 • Součet, průměr – pro filtrované záznamy existují spojené záznamy v objekte se zpětnou vazbou s určitým součtem hodnot nebo průměrnou hodnotou v číselném sloupci. Například můžete zvolit zaměstnance, jejichž průměrná délka vyřízení úkolu přesahuje dvě hodiny.

Aplikace agregačního filtru je identická s aplikací filtru dle sloupců spojeného objektu. Potřebujete například získat seznam zaměstnanců, kteří jsou vlastníky firem typu „Zákazník“. Použití následujícího agregačního filtru vám jej pomůže vytvořit:

 • Otevřete sekci, jejíž záznamy mají být filtrovány, například [Kontakty]. Z menu [Filtr] zvolte možnost [Přepnout do pokročilého režimu] (viz. obrázek).
 • Klikněte na odkaz <Nová podmínka>.
 • V okně pro zvolení sloupce, které se otevře (viz. obrázek):
  • Klikněte na tlačítko vedle názvu objektu.
  • V nově přidaném poli zvolte objekt se zpětnou vazbou. Například pro použití agregačního filtru podle sloupce [Vlastník] sekce [Firmy] zvolte „Firma (sloupec Vlastník)“.
  • V poli [Sloupec] zvolte sloupec objektu se zpětnou vazbou, například „Množství“.
 • Klikněte na tlačítko [Vybrat].
 • V oblasti nastavení filtru (viz. obrázek):
 • Zvolte podmínky filtru. V tomto případě je podmínka „množství > 0“.
 • Použijte další potřebné podmínky. Například pokud potřebujete zobrazit pouze ty zaměstnance, které jsou vlastníky firem typu „Zákazník“, přidejte tuto podmínku do filtru.
 • Klikněte na tlačítko [Použít].

Výsledkem bude zobrazení pouze těch zaměstnanců v sekci [Kontakty], kteří byli zvoleni v poli [Vlastník]aspoň u jedné firmy.

Aplikování filtru dle období

Pro zobrazení dat týkajících se konkrétního časového úseku, nastavte tento úsek v podmínkách filtru. Například můžete zobrazit aktivity, které se odehrály během vaší pracovní cesty před třemi týdny. Uděláte to následovně:

 • Otevřete potřebnou sekci, například sekci [Aktivity].
 • Z menu [Filtr] zvolte možnost [Přepnout do pokročilého režimu] (viz. obrázek).
 • V nově otevřené oblasti filtru zvolte začátek časového úseku, pro který chcete zobrazit záznamy. Uděláte to následovně:
  • Klikněte na odkaz <Nová podmínka> (viz. obrázek). V okně, které se otevře, vyberte potřebný sloupec s datem, například „Začátek“ pro filtrování aktivit podle data začátku.
  • Zvolte logický operátor vedle přidaného sloupce (viz. obrázek), například „“ (větší nebo rovno), aby začátek časového úseku filtrace zahrnoval toto datum.
  • Z menu, které otevřete kliknutím na odkaz <?>, zvolte možnost [Uveďte datum] (viz. obrázek).
  • V nově otevřeném okně klikněte na tlačítko pro otevření vestavěného kalendáře a zvolte potřebné datum (viz. obrázek).

 • Podobně nastavte koncové datum pro filtr.
 • Přidejte sloupec „Začátek“ do podmínek filtru pro filtrování aktivit podle data začátku.
 • Poté zvolte typ podmínky „“ (menší nebo rovno).
 • Vyberte datum pomocí vestavěného kalendáře.
 • Ujistěte se, že je pro přidané podmínky filtru nastavena logický operátor „A“.
 • Aplikujte filtr kliknutím na příslušné tlačítko.

Výsledkem bude zobrazení v sekci [Aktivity] pouze takových aktivit, které začaly během zvoleného časového úseku.

Běžné časové úseky filtru

Pro usnadnění práce s filtry použijte běžné časové úseky filtru. Můžete například jednoduše zobrazit záznamy z minulého, tohoto nebo příštího týdne.

Běžné časové úseky jsou dostupné z nabídky odkazu <?> u podmínek filtru (viz. obrázek). • Hodina. Nabídka obsahuje možnosti zobrazení záznamů z uplynulé, této nebo příští hodiny. Navíc můžete zobrazit záznamy pro určitý počet uplynulých nebo příštích hodin. Také můžete nastavit na minutu přesný čas jako hodnotu filtru. Uděláte to tak, že zvolíte možnost [Přesný čas <?>] a vyberete potřebnou hodnotu času v následujícím formátu – HH:MM, například „14:43“. Také můžete zvolit hodnoty času ze seznamu. Pro nastavení počtu uplynulých nebo příštích hodin zvolte možnost [Uplynulé hodiny <?>] nebo [Příští hodiny <?>]. V poli, které se vám zobrazí, zvolte potřebný počet hodin. Je možné zadat pouze celá čísla. Vezměte prosím na vědomí, že uplynulá, současná nebo příští hodina není hodina od současného okamžiku, ale celá hodina od 1. do 60. minuty, například od 9:00 do 9:59 včetně. Takže pokud je právě 2:34, následující hodina je časový úsek od 3:00 do 3:59 včetně, ne od 2:34 do 3:33.
 • Den. Nabídka se skládá z možností zobrazení záznamů pro předešlý, tento nebo následující den. Navíc můžete zobrazit záznamy pro určitý počet uplynulých nebo následujících dní. Jako hodnotu filtru můžete také nastavit konkrétní den v týdnu nebo měsíci. Pro nastavení hodnoty filtru jako konkrétního dne v měsíci, zvolte možnost [Den v měsíci <?>] a zadejte potřebné datum v zobrazeném poli. Pro nastavení hodnoty filtru na konkrétní den v týdnu, klikněte na [Den] -> [Den v týdnu <?>] a zvolte potřebný den, například „Út“ nebo „St“.
 • Týden. Nabídka obsahuje možnosti zobrazení záznamů z uplynulého, tohoto nebo následujícího týdne. Uplynulý, tento nebo příští týden je kalendářní úsek od pondělí do neděle. Není to 7denní úsek začínající dnešním dnem. Například pokud je dnes středa, příští týden je časový úsek od příštího pondělí do neděle, ne následujících 7 dní ode dneška.
 • Měsíc. Nabídka obsahuje možnost zobrazit záznamy pro uplynulý, tento nebo následující měsíc. Jako hodnotu filtru můžete také použít konkrétní měsíc. Pro nastavení hodnoty filtru na konkrétní měsíc, klikněte na [Měsíc] -> [Měsíc <?>] a zvolte hodnotu, například „Prosinec“. Vezměte prosím na vědomí, že uplynulý, tento nebo následující měsíc je kalendářní časový úsek. Například, pokud byl minulý měsíc prosinec, tak pokud zvolíte časový úsek „Prosinec“, budou zobrazeny záznamy z období mezi 1. prosincem a 31. prosincem.
 • Čtvrtletí. Nabídka obsahuje možnost zobrazit záznamy pro uplynulé, toto nebo následující čtvrtletí. Uplynulé, toto nebo následující čtvrtletí je 3měsíční období: 1. čtvrtletí obsahuje 1., 2. a 3. měsíc v roce (leden, únor, březen), 2. čtvrtletí obsahuje následující tři měsíce (duben, květen, červen) atd. Pokud je například srpen, příští čtvrtletí je období obsahující říjen, listopad a prosinec (4. čtvrtletí).
 • Pololetí. Nabídka obsahuje možnosti zobrazení záznamů pro uplynulé, toto nebo příští pololetí. Uplynulé, toto nebo příští čtvrtletí je 6měsíční časový úsek: období od ledna do června je považováno za první pololetí. Druhé pololetí je období od července do prosince. Pokud je například srpen (nacházející se ve druhém pololetí), příští pololetí je období od ledna do června příštího roku.
 • Rok. Nabídka obsahuje možnosti zobrazení záznamů pro uplynulý, tento nebo příští rok. Jako hodnotu filtru můžete také vybrat konkrétní rok. Uplynulý, tento nebo příští rok je kalendářní časový úsek. Pokud je například srpen 2014, příští rok bude období od ledna 2015 do prosince 2015 včetně. Není to 12měsíční období začínající srpnem 2014.